Nastroje .

Zoznámte sa s našimi nástrojmi

settings_phone

Predictive dialer Predictive dialer nezávisle od operátora postupne vytáča tel. čísla z preddefinovaného volacieho frontu (skupiny čísel) a v prípade úspechu (spojenia s vytočeným číslom) hovor prepojí na voľného operátora a zobrazí mu informácie o volanom kontakte pomocou kontextového okna. Kliknutím na kontextové okno sa dá zobraziť karta zákazníka z informačného systému spoločnosti. Pri úspešnom spojení zároveň dôjde vo volacom fronte k označeniu čísla ako vybaveného, a tak sa naň znovu nevolá (zápis vykoná operátor). V prípade neúspechu (číslo je nedostupné, neexistuje alebo hovor nie je prijatý) systém zapíše do databázy správu o neúspechu a pokračuje na ďalšie číslo. Volanie na neprijímajúce číslo sa znovu zopakuje v definovanom dennom čase a pre daný počet pokusov. Efektivita rastie o 43 %!

Administrácia

Správa frontov pre navolávanie
 • naplnenie, spustenie, pozastavenie, vyčistenie frontu
 • podpora viacerých súbežných frontov (každý tím má vlastný front)
 • možnosť vytvoriť predvolené nastavenie pre celý front (pozri profily vytáčania v prípade súborov .csv)
Import súborov .csv s dátami pre navolávanie
 • konkrétne odchádzajúce číslo pre kontakt alebo celý import
 • jeden zo zoznamov odchádzajúcich čísel (pre kontakt alebo celý import), číslo sa pre každý kontakt vyberá náhodne, voliteľne je možné vynútiť, že sa nevolá opakovane z rovnakého čísla
 • profil vytáčania – počet opakovaní volania pri neúspechu, dĺžku zvonenia, denný čas volania a pod.
 • identifikátor (obchodného prípadu/spisu, volaného kontaktu atď.) pre väzbu na IS zákazníka

Automatické vytáčanie hovorov

 • zefektívnenie práce a úspora času operátora
 • automatizácia vytáčania a zaznamenania hovorov
 • prehľad o aktuálnom stave úloh
 • štatistiky operátorov a skupín
 • efektivita vzrastie o 43 %!

Operátorská časť

Pop-up
 • pre hovory vytočené dialerom zobrazí informácie o volanom čísle (meno kontaktu, obchodný prípad/spis, kampaň, počet volaní atď.) na základe dát naimportovaných zo súboru .csv/IS
 • pre ostatné prichádzajúce volania sa môže dopýtať IS, centrálneho adresára kontaktov či iných databáz zákazníka na informácie o volajúcom
 • pre webové IS umožňuje prekliknutie na konkrétny obchodný prípad, spis či kontakt
 • pre ostatné IS je možné komunikovať s lokálnou či serverovou inštanciou IS
Pop-up pre prehľadávač Chrome
 • vytvorené špeciálne pre prehľadávač Chrome (v príprave verzia pre Firefox)
 • webová aplikácia – nepotrebuje ďalšiu inštaláciu, spustí sa pri prihlásení do dialera
 • vhodné pre webové IS
Login
 • prihlásenie/prestávka/odhlásenie operátorky
 • väzba operátorka – interná linka
 • väzba operátorka – volací front
 • základné prehľady (počet hovorov vo fronte a pod.)
Dialer umožňuje komunikovať so zákazníckym IS cez jeho rozhranie (napr. SOAP) alebo priamo so serverom SQL zákazníkovho IS. Pričom sa využíva obojsmerná komunikácia, napr.:
 • dialer zapisuje stav ukončeného hovoru priamo do IS (napr. pri nespojených hovoroch zapíše, že volaný kontakt neexistuje, nedvíha a pod.)
 • získanie informácií o prichádzajúcom hovore
 • zadávanie kontaktov do frontu dialera priamo z IS